Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız
-İş sözleşmesi feshedilen işçiler, fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi halinde veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında oldukları hallerde, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine dava açabilirler.

-İşe iade davası sonucu hakkında yapılan fesih işleminin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar verilen işçinin,işveren tarafından işe iade edilmemesi ihtimali için hükmedilen bir tazminat türüdür.

-İş mahkemesinin feshin geçersizliğine karar vermesi halinde,işveren işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmalıdır.İşçinin bu kararla başvurusu halinde işveren,bir ay içinde işe başlatmazsa en az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat öder.Bu tazminata iş güvencesi yada işe başlatmama tazminatı denir.

-İş güvencesi hükümlerinin uygulanabilması için;

*İşçi, belirsiz süreli iş akdi ile çalışıyor olmalıdır.

*İşçinin çalıştığı işyerinde an az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir.

*İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması gerekmektedir.

*İşçi aynı zamanda işveren vekili konumunda olmamalıdır.

-İş güvencesi tazminatı,fesih tarihindeki çıplak ücret üzerinden hesaplanır.

-İş güvencesi tazminatı diğer tazminatlarda olduğu gibi on yıllık zamanaşımı süresine tabiidir.

-İş güvencesi tazminatında uygulanan faiz,geçersiz fesih tarihinden itibaren değil,işverence işe iade kararı alan işçinin süresi içinde işe başlatılmadığı tarihten itibaren işletilir.

-İşçi işe iade kararının kendine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe iadesi için işverene başvurmalıdır.Bu başvurunun noterden gönderilecek ihtarname ile yapılması ispat açısından önem arz eder.